Amaçlar :

Dernek; Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkelere ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı, ulusal bütünlük içinde, bilgi çağını yakalamış, güçlü ve refah içinde yaşayan, insan haklarına saygılı, çağdaş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmak, geçmiş ve gelecek kuşaklara karşı tarihi ve ebedi bir sorumlukla hareket eder. Bu çerçevede Dernek; Türkiye’de sivil toplumu geliştirmek, sosyal, kültürel, saglık ve ekonomik bakımdan toplumsal ve bölgesel kalkınma ve ilerlemeyi geliştirmek, girişimciliği teşvik etmek ve Avrupa Birliği ile bütünleşmeyi sağlamak amacı ile kurulmuştur.
Dernek; Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine sadık kalarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği Ulusal Programı çerçevesinde yapılan projelere destek vermektedir.
Dernek; Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefi doğrultusunda kalkınmasını en ileri aşamalara getirmeye yönelik çalışmalar yapayı amaçlamıştır.
21. yüzyılda Türkiye, dünya standartlarında üreten, gelirini adil paylaşan, insan haklarını güvenceye alan, hukukun üstünlüğünü, katılımcı demokrasiyi, laikliği, din ve vicdan özgürlüğünü uluslararası standartlarda gerçekleştiren etkili ve yaratıcı bir devlet olma yönünde çaba harcamaktadır.

Faliyetler :

Dernek, Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkelere ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı, ulusal bütünlük içinde, bilgi çağını yakalamış, güçlü ve refah içinde yaşayan, insan haklarına saygılı, çağdaş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmak, geçmiş ve gelecek kuşaklara karşı tarihi ve ebedi bir sorumlukla hareket eder ve bu çerçevede faaliyetleri aşağıdakilerden oluşur:

Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi bakımından sivil toplum, sosyal, kültürel, sağlık, ekonomik, girişimcilik ve Avrupa Birliği konularında inceleme, araştırmalar ve projeler yapmak veya yaptırmak,

Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, amaçları doğrultusunda projeler üretmek, mevcut projelere katılmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve

bilgilendirme bültenleri çıkarmak ve internet sitesi oluşturmak,

Amacın gerçeklestirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışında bağış kabul etmek,

Tüzük amaçlarının gerçeklestirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

Üyeleri arasinda beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi

ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,

Amacın gerçeklestirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakif kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

Uluslararası ve Avrupa Birliği çapında faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kurulusları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarini karşılamak amacıyla sandık kurmak,

Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak

;